Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Direkcija za imovinu

Direktor: Mladen Ilić                   

 dipl.pravnik

Adresa:   Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon:  020/ 625-607, 020/ 625-618
               067/ 652-595
E-mail:   imovina@pggrad.co.me

Direkcija za imovinu vrši poslove koji se odnose na:

  • stručne i sa njima povezane upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi Glavni grad i njegovi organi, vodi evidenciju te imovine i podnosi Skupštini izvještaj o stanju imovine; pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima; pokreće postupak prenosa prava na građevinskom zemljištu i vrši obradu akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu; daje podatke organima Glavnog grada na osnovu evidencije koju vodi; priprema propise i vrši obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Glavnog grada (odluke, ugovori, rješenja); daje mišljenje na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Glavni grad; priprema i zaključuje ugovore o zakupu gradskog građevinskog zemljišta; priprema i zaključuje ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za razvoj preduzetništva; vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjene upisa prava na nepokretnostima;
  • pokreće postupak eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupa Glavni grad do okončanja postupka; priprema predloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave; vodi postupak i rješava o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;
  • vrši upravni nadzor nad radom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice u pogledu upravljanja i korišćenja poslovnog prostora.Direkcija za imovinu vrši i poslove zastupanja Glavnog grada pred sudovima i drugim organima i preduzima mjere i ulaže pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Glavnog grada; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupcima transformacije privrednih subjekata.

Poslovi iz prethodnog stava organizuju se na nivou sektora.

  • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika o pitanjima iz djelokruga svoga rada;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Direkcije, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada u ovoj oblasti.