Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Komunalna policija


 Načelnik: Goran Janković
                  dipl. ecc.

 Adresa:    Ul. Vasa Raičkovića bb
 Telefon:   020/ 237-861  
                 080/ 081-222
 E-mail:     pgkompolicija@t-com.me

Stupanjem na snagu Odluke o Komunalnoj policiji, marta 2007.godine (»Sl. list RCG – opštinski propisi«, br. 9/07,8/10), formirana je posebna služba - Komunalna policija Glavnog grada Podgorice, koja je adekvatno materijalno, tehnički i kadrovski opremljena. 

Komunalna Policija vrši poslove:

 • Vrši nadzor nad upotrebom simbola Glavnog grada ,
 • pruža informativne usluge građanima,
 • priprema informacije i druge materijale iz svoje nadležnosti za potrebe oragana Glavnog grada
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada propisane zakon I odlukama Skupštine Glavnog grada

Komunalna policija  inspekcijskim  nadzorom obezbjeđuje:

 • komunalni red u oblastima: snadbijevanje vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; održavanje komunalnih objekata; održavanje pijaca; održavanje groblja i  sahranjivanja; održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanje javne rasvjete; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika  u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih i drugih objekata; održavanje stambenih i  drugih objekata; 
 • zaštita od buke u životnoj sredini; upotreba simbola Glavnog grada i kontrola radnog vremena; 
 • pruža informativne usluge građanima; 
 • sarađuje sa organima uprave nadležnim za oblasti u kojima se vrši inspekcijski nadzor; 
 • priprema informativne i druge materijale iz  svoje nadležnosti za Skupštinu i Gradonačelnika; 
 • sarađuje sa nevladinim organizacijama u projektima poboljšanja komunalnog reda u gradu;
 • vrši poslove u vezi pristupa informacijama iz svog djelokruga, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu inoformacijama;

Rad komunalnih policajaca – inspektora je terenski i organizovan je po reonima u tri smjene, radnim danima i u dane vikenda i praznika.
Komunalna policija prvenstveno obavlja preventivnu funkciju, a kada se istom ne može obezbijediti svrha i cilj nadzora, preduzima upravne mjere i radnje, ukazuje subjektu nadzora na utvrđene nepravilnosti  i određuje rok za njihovo otklanjanje, (izdaje prekršajne  naloge u skladu sa zakonom i drugim propisima).