Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Organi uprave

Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 38/10 od 23.11.2010, 08/11 od 04.03.2011), 

obrazuju se organi uprave Glavnog grada - Podgorice, osnivaju posebne i druge službe, utvrđuje njihov djelokrug i način rada i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Organi uprave Glavnog grada - Podgorice vrše poslove utvrđene zakonom, Statutom Glavnog grada i drugim aktima.

Organi uprave Glavnog grada - Podgorice obrazuju se kao: sekretarijati, uprave i direkcije.

Za vršenje specifičnih poslova, osnivaju se posebne službe.
Za vršenje stručnih i drugih poslova za Gradonačelnika, Glavnog administratora, menadžera i organe uprave osnivaju se stručne službe.
Za vršenje poslova koji zahtijevaju posebna stručna znanja i samostalnost u radu, Gradonačelnik može posebnom odlukom osnovati agenciju.

Sekretarijati :

       1. Sekretarijat za lokalnu samoupravu;
       2. Sekretarijat za finansije;
       3. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine;
       4. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj;
       5. Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje
       6. Sekretarijat za kulturu i sport.

Uprava:
     
       1. Uprava lokalnih javnih prihoda

Direkcija:

       1. Direkcija za imovinu