Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Razvoj preduzetništva

Građanska prava iz oblasti razvoja preduzetništva, privrede, poljoprivrede i upravno - pravnih poslova, ostvaruju se u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva.

Odjeljenje za privredu

1. Dobijanje kredita za stimulisanje preduzetništva

Obrazac: preuzmite Zahtjev za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva

2. Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta, iz nadležnosti lokalne uprave – restorana

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* fotokopija rješenja o radu,
* uplata administrativne takse za podnesak, 3€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19
* uplata za rješenje o utvrđivanju kategorije restorana, 30€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19

Obrazac: preuzmite Zahtjev za određivanje kategorije restorana

3. Određivanje kategorije privatnog smještaja (kuće, apartmani i sobe) iz nadležnosti lokalne uprave

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* fotokopija rješenja o radu,
* uplata administrativne takse za podnesak, 3€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* uplata za rješenje o utvrđivanju kategorije smještaja, 20€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,

Obrazac: preuzmite Zahtjev za određivanje kategorije privatnog smještaja (kuće, apartmani i sobe)

4. Ovjera knjige žalbi za turističke i ugostiteljske objekte

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* fotokopija rješenja o radu,
* uplata administrativne takse za podnesak, 3€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* uplata za ovjeru knjige žalbi, 5€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* knjiga žalbi (kupuje stranka u knjižari);

Obrazac: preuzmite Zahtjev za ovjeru knjige žalbi

5. Ovjera knjige gostiju za ugostiteljske objekte za smještaj

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* fotokopija rješenja o radu,
* uplata administrativne takse za podnesak, 3€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* uplata za ovjeru knjige gostiju, 5€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* knjiga gostiju (kupuje stranka u knjižari);

Obrazac: preuzmite Zahtjev za ovjeru knjige gostiju

6. Ovjera knjiga popisa gostiju za privatni smještaj u domaćinstvu

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* fotokopija rješenja o radu,
* uplata administrativne takse za podnesak, 3€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* uplata za ovjeru knjige popisa gostiju, 5€, na račun Trezora Glavnog grada Podgorice br.550-3026777-19,
* knjiga popisa gostiju (kupuje stranka u knjižari);

Obrazac: preuzmite Zahtjev za ovjeru knjige popisa gostiju


Odjeljenje za poljoprivredu

1. Dobijanje kredita za stimulisanje poljoprivrede

Obrazac: preuzmite Zahtjev za dodjelu kredita iz oblasti poljoprivrede

2. Dokumentacija za izdavanje uvjerenja o poljoprivrednoj proizvodnji za upis u Registar poljoprivrednika koji se vodi kod Ministarstva poljoprivrede, i ruralnog razvoja i za stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju “Sl.list RCG”, br.54/03, Pravilnik o obavljanju poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i Zakon o unutrašnjoj trgovini “Sl. list CG”, br.49/08 )

* zahtjev,
* dokaz o načinu korišćenja imovine:
- posjedovni list kao dokaz o vlasništvu,
- ugovor o zakupu, ukoliko je zemljište uzeto u zakup,
- ugovor o ustupanju zemljišta na korišcenje, ukoliko je isto uzeto po ugovoru ustupanju,
* potvrda o gajenju pčela,
* potvrda o gajenju riba,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 3,50 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za izdavanje uvjerenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za upis u registar poljoprivrednika

3. Dokumentacija za ostvarivanje prava na staračku naknadu

Ovaj organ vrši provjeru kod nadležnih organa i vodi evidenciju o staračkim naknadama, odnosno obezbjeđenju staračkih domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivedom. Pravo na staračku naknadu mogu da ostvare poljoprivredni proizvođači stariji od 65 godina (žene od 60), kojima je poljoprivreda jedino zanimanje (Agrobudžet Crne Gore).

* zahtjev,
* izvod iz matične knjige rođenih,
* izvod iz knjige vjenčanih,
* izvod iz knjige umrlih (za bračnog druga),
* dokaz o mjestu prebivališta,
* posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemljišta,
* izjava,
* uplata od 3,00€ na ž.r.Trezora Glavnog grada Podgorica br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za staračke naknade
Izjava: preuzmite Izjavu

4. Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova

U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promjenu u režimu voda ili na koje može uticati režim voda, investitor je dužan da pribavi vodne uslove (Zakon o vodama, "Sl.list CG",br.27/07) .

* uz zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova investitor podnosi osnovne podatke o lokaciji, namjeni i veličini objekta ili kapacitetima, načelnim rješenjima vodosnabdijevanja, kanalisanje zaštita voda, odnosno zaštite od voda, a po potrebi i prethodne studije i idejna rješenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na režim voda,
* list nepokretnosti,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 100,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za izdavanje vodnih uslova

5. Rješenje o izdavanju vodne saglasnosti

Da li je tehnička dokumentacija za objekte i radove urađena u skladu sa vodnim uslovima utvrđuje se vodnom saglasnošću (Zakon o vodama, "Sl.list CG", br.27/07) .

* zahtjev,
* rješenje o utvrđivanju vodnih uslova,
* jasan situacioni prikaz lokacije objekta u odgovarajućoj srazmjeri,
* tehnički i tehnološki opis koncepcije rješenja objekta sa usvojenim mjerodavnim podacima,
* prikaz prirodnog i projektovanog režima voda i uticaj objekta na prirodni ili projektovani režim voda,
* potvrdu o izvršenoj unutrašnjoj i tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije,
* potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju,
* uz tehničku dokumentaciju prilaže se podatak o investitoru (naziv i adresa).

U zavisnosti od vrste objekta, pored tehničke dokumentacije za izdavanje vodne saglasnosti potrebna je i dokumentacija sa podacima :

* izdašnosti izvorišta i mjerodavnim proticajima,
* bakteriološki i hemijski parametri sirove vode,
* sanitarna saglasnost na lokaciju i tehničku dokumentaciju,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 150,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti

6. Rješenje o izdavanju vodne dozvole

Za korišćenje objekata i prostora za koje je izdata vodna saglasnost investitor je dužan da pribavi vodnu dozvolu (Zakon o vodama, "Sl.list CG"br.27/07).

Vodnom dozvolom utvrđuje se da li su objekti i postrojenja izgrađeni u skladu sa vodnom saglasnošću.

* zahtjev,
* rješenje o vodnoj saglasnosti,
* izvještaj o tehničkom prijemu vodnog objekta, od ovlašćene organizacije i ovlašćenog vršioca tehničke kontrole,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 250,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za izdavanje vodne dozvole

7. Rješenje o privremenom iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

* zahtjev,
* rješenje o vodnoj saglasnosti za vađenje i eksploataciju šljnka i pijeska od Uprave za vode,
* rješenje o lokaciji za postavljanje – izgradnju privremenog montažnog objekta od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj,
* list nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu,
* dokaz o uplati naknade za privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe koja se određuje u visini
katastarskog prihoda, za vrijeme koje se to zemljište ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 50,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja;

Obrazac: preuzmite Zahtjev za prenamjenu zemljišta

8. Rješenje o trajnoj prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

* zahtjev,
* list nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu, i dokaz o površini i kulturi zemljišta koje trpi prenamjenu,
* izjašnjenje Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora o planskom tretmanu zemljišta – izvod iz planske dokumentacije,
* saglasnost nadležnog organa o izgradnji objekta (UTU-e),
* uvjerenje da podnosilac zahtjeva u vlasništvu nema neobradivo poljoprivredno zemljište od Uprave za nekretnine Crne Gore,
* i druga dokumentacija zavisno od toga za koju namjenu objekat služi,
* dokaz o uplati naknade za trajnu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u visini katastarskog prihoda uvećano 100 puta,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 50,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za prenamjenu zemljišta

9. Rješenje o upisu u Registar proizvođača grožđa i vina

Zakonom o vinu („Sl.ilist CG“, br.36/07) utvrđuje se proizvodnja i promet grožđa za vino, proizvodnja i promet vina i dr. proizvoda od grožđa i vina i druga pitanja od značaja za vinogradarstvo i proizvodnju vina. Ovaj organ prema Zakonu o vinu vodi Registar proizvođača grožđa i vina.

* zahtjev, koji sadrži podatke o vinogradu (kat. opština, broj kat. parcele u ha, broj čokota, sortni sastav i godina sadnje, kao i podatke o
proizvodnji i kupovini grožđa, šire, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i zalihama iz prethodnih godina),
* list nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu vinograda,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 50,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za upis u Registar proizvođača grožđa i vina

10. Rješenje o upisu u Registar proizvođača alkoholnih pića

Ovaj organ prema Zakonu o alkoholnim pićima („Sl.list CG“, br.83/09) vodi Registar o proizvođačima alhoholnih pića.

* zahtjev, koji sadrži podatke o voćnjaku, odnosno vinogradu, broj kat. parcele, broj voćki, odnosno čokota po sortama, vrsti
proizvodnje alkoholnog pića, ostvarenom prinosu voća, odnosno grožđa u prethodnoj godini i zalihama alkoholnog pića,
* potvrda iz Privrednog suda o registraciji,
* list nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu vinograda,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* lokalna administrativna taksa za donošenje Rješenja o upisu još nije propisana,

Obrazac: preuzmite Zahtjev za upis u Registar proizvođača alkoholnih pića

11. Rješenje o upisu u Registar maslinara 

Ovaj organ prema Zakonu o maslinarstvu („Sl.list RCG“, br.55/03 i Sl.list CG“, br.73/10 i 40/11) vodi Registar maslinara i maslinjaka.

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev, koji sadrži podatke o maslinjaku, , broj kat. parcele, broj stabala, broj rodnih stabala ,sortnu listu, ostvareni prihod ploda masline, ostvareni prihod ulja i zalihe iz predhodnih godina, kao i sprovedene agrotehničke mjere i način gajenja pojedene sorte malene,
* potvrda iz Privrednog suda o registraciji,
* list nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu maslinjaka,
* uplata od 3,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za zahtjev,
* uplata od 30,00 € na ž.r. Trezora Glavnog grada Podgorica 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za donošenje rješenja.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za upis u Registar maslinara


Odjeljenje za upravno pravne poslove

1. Rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrdjuje ispunjenost minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora istih

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO)

Obrazac: preuzmite Obrazac 1.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika

Obrazac: preuzmite Obrazac 1.2.

2. Rješenje o promjeni podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 2.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 2.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 2.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 2.2.

3. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga: na plovnim objektima, raftinga i splavarenja

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 3.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 3.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.2.

4. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila za pravna lica i preduzetnike (rent-a-car i limo servis)

Potrebna dokumentacija:

Rent-a-car bez vozača;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica; Obrazac 4.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 4.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 4.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 4.2.

Rent-a-car sa vozačem – limo servis;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica; Obrazac 4.3.

Obrazac: preuzmite Obrazac 4.3.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 4.4.

Obrazac: preuzmite Obrazac 4.4.

5. Rješenje za obavljanje djelatnosti turističkih usluga u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu i sl.

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 5.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 5.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 5.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 5.2.

6. Rješenje o obavljanju djelatnosti ostalih turističkih usluga – iznajmljivanje motora, bicikala, skutera i dr.

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 6.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 6.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 6.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 6.2.

7. Rješenje za obavljanje djelatnosti ambulantnog pružanja ugostiteljskih usluga

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 7.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 7.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 7.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 7.2.

8. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu za fizičko lice

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom; Obrazac 8.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 8.1.

9. Rješenje za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu za privredna društva, pravna lica ili preduzetnike

Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 9.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 9.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 9.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 9.2.

10. Rješenje o obavljanju djelatnosti za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu

Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO)

Obrazac: preuzmite Obrazac 10.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika

Obrazac: preuzmite Obrazac 10.2.

11. Privremeno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 11.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 11.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 11.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 11.2.

12. Trajno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 12.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 12.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 12.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 12.2.

13. Podnošenje prijave trgovine

Potrebna dokumentacija:
* prijava
* uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za prijavu;

Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 13.1.

14. Podnošenje prijave o obavljanju zanatske djelatnosti – prijava zanatlije

Potrebna dokumentacija:
* prijava
* uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za prijavu

Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 14.1.

15. Podnošenje prijave za obavljanje ostalih turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

Potrebna dokumentacija
- prijava;
- uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za prijavu;

Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 15.1.

16. Rješenje o prestanku obavljanja privredne djelatnosti

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev,
* original rješenje o radu,
* uplata od 6.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada - Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za rješenje i podnesak;

Obrazac: preuzmite Zahtjev za privredno društvo; Obrazac 16.1.

Obrazac: preuzmite Zahtjev za preduzetnike; Obrazac 16.2.

17. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 3,50€ na ž.r. Trezora Glavnog grada - Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje;

Obrazac: preuzmite Obrazac 17.1.

18. Uvjerenje da nije upisan u registar preduzetnika

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 3,50€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje;

Obrazac: preuzmite Obrazac 18.1.

19. Rješenje o odobravanju slobodnog pristupa informacijama

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev;

Obrazac: preuzmite Zahtjev za pristup informacijama

20. Rješenje za obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu, zbog organizovanja proslava

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 20.1.

Obrazac: preuzmite Obrazac 20.1.

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 20.2.

Obrazac: preuzmite Obrazac 20.2.