Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

 Marko RakočevićSekretar: Marko Rakočević
 
 Adresa:   Rimski trg br. 52
 Telefon:  +382 20 235-184
               +382 20 235-185
 Faks:      +382 20 235-189
 E-mail:    sekretarijat.kps@podgorica.me, marko.rakocevic@podgorica.me


Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove uprave, koji se odnose na:
 
 • izradu propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite i spašavanja i propisa i drugih akata kojima se uređuju montažni objekti privremenog karaktera;
 • utvrđivanje tehničko - estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenja za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera (kiosk, zatvorena bašta, manji sportski objekat, privremeni objekat za potrebe komunalne infrastrukture); utvrđivanje tehničko - estetskih uslova i izdavanje odobrenja za postavljanje reklamno - oglasnog panoa, natpisa, svijetleće reklame, tende i objekta koji se može izmještati sa jednog mjesta na drugo; izdavanje privremenog odobrenja za podizanje ograde, privremeno zauzimanje javnih površina i izdavanje uslova za raskopavanje javne površine;
 • izdavanje odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu i rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu;
 • izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za priključak na opštinski i nekategorisani put; davanje saglasnosti za: ukrštanje nekategorisanog i opštinskog puta sa željezničkom prugom i drugim objektima u zaštitnom pojasu, prekop, potkopavanje, postavljanje zaštitne ograde pored opštinskog puta, postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu, postavljanje oglasno-reklamnog panoa duž saobraćajnih površina, priključenje komercijalnog objekta na opštinski i nekategorisani put, zakup putnog zemljišta opštinskog i nekategorisanog puta sa saobraćajno-tehničkim uslovima, održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu i sl; utvrđivanje lokacije, uslova projektovanja, uređenja i izdavanje odobrenja za izgradnju autobuskog stajališta i nadstrešnice na opštinskim putevima; davanje dozvole za vanredni prevoz uz saglasnost nadležnog državnog organa i rješavanje o zabrani ili izmjeni režima saobraćaja u toku izvođenja radova;
 • izdavanje licence i izvoda iz licence za gradski, prigradski linijski prevoz putnika i auto taksi prevoz i vođenje propisane evidencije; izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe i posebni linijski prevoz; donošenje Plana linija; sprovođenje postupka za izbor prevoznika, izdavanje odobrenja i privremenog odobrenja prevozniku u skladu sa propisima; utvrđivanje, registraciju i ovjeru reda vožnje; određivanje taksi stajališta; izdavanje odobrenja za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta; obavljanje pregleda auto-taksi vozila;
 • praćenje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata;
 • upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti i nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja; rješavanje po žalbama na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor; davanje mišljenja na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, izvještaje o radu i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima tih službi za oblasti iz nadležnosti organa;
 • postupak iseljenja iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade; staranje o organizovanju organa u stambenim zgradama i vođenje njihovog registra; nadzor nad izvođenjem hitnih radova koje obezbjeđuje Glavni grad;
 • evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada;
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje taj Sekretarijat koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi koju vode javne službe nad kojima vrši upravni nadzor (evidencije nepokretnih i pokretnih stvari nad kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Glavni grad, a koje javne službe koriste za obavljanje svojih funkcija, evidencije prirodnih bogatstava i lokalnih dobara u opštoj upotrebi i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Glavni grad, a o kojima se staraju te javne službe i evidencije drugih objekata Glavnog grada čiju su nabavku ili izgradnju te javne službe ugovorile u skladu sa svojim osnivačkim aktima);
 • iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje organ koristi u ostvarivanju svojih funkcija;
 • donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;
 • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
 • objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.