Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 Sekretarka: Mišela Manojlović 
                     dipl. pravnik
 Adresa: Ul. Vuka Karadžića br.16
 Tel:       +382 20 447-180
 Fax:      +382 20 447-181
 E-mail:  l.samouprava@pggrad.co.me

Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada («Sl.list Crne Gore -opštinski propisi», br. 19/13). 

Poslovi  sekretarijata:

Sekretarijat obavlja sledeće poslove:

 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave i neposrednih oblika lokalne samouprave; izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, teritorijalnu organizaciju Glavnog grada, osnivanje radnog tijela Glavnog grada za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;
 • izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica i mjesnih centara; vođenje propisanih registara i stručne i administrativno-tehničke poslove za mjesne zajednice; 
 • izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama; ostvarivanje rodne ravnopravnosti;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 • upravljanje kadrovima, a naročito: pripremu propisa iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa , ostvarivanje prava na zaradu, rješavanje stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera, etičkih standarda i postupanja etičkih komisija, ocjenjivanja rada lokalnih službenika i namještenika, stručnog osposobljavanja pripravnika i drugih propisa iz ove oblasti; davanja pravnih mišljenja o primjeni tih propisa; pripremu kadrovskog plana; objavljivanje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave na osnovu odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta; učestvovanje u radu komisije za provjeru sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta , ocjenjivanje i sačinjavanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa koju obrazuje starješina organa u kome se vrši popuna; prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje; pozivanje zaposlenog koji je na raspolaganju na provjeru sposobnosti prilikom objavljivanja internog oglasa između organa; analizu potreba lokalne uprave Glavnog grada za obukom; pripremu predloga strateških dokumenata i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja; pripremu i sprovođenje godišnjeg plana obuka; vođenje centralne kadrovske evidencije, evidencije internog tržišta rada, službenika na raspolaganju, programa posebnog stručnog usavršavanja, ugovora o posebnom stručnom usavršavanju i druge evidencije iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa; praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica u lokalnoj upravi i zapošljavanja lica sa invaliditetom i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima; 
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave iz svog djelokruga;
 • pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i druge izvještaje u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
 • postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih, ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora;
 • pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na pečate;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje Sekretarijat koristi za ostvarivanje svojih funkcija ( službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave , oprema, prevozna sredstva i sl. ), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje koristi u ostvarivanju svojih funkcija;
 • donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom , za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;
 • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
 • objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
 • druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Poslovi mjesnih kancelarija:
U mjesnim kancelarijama obavljaju se poslovi iz djelokruga organa, bliže mjestu stanovanja građana i to:
 • postupak sklapanja braka po podnesenim prijavama;
 • vođenje matičnog registra vjenčanih u propisanoj formi;
 • izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnog registra vjenčanih;
 • ovjera prepisa, potpisa i rukopisa ( „MK Golubovci“ i „MK Tuzi“);
 • administrativno tehnički poslovi za potrebe mjesnih zajednica;
 • dostava pošte organima i službama Glavnog grada i mjesnim zajednicama i dr.
 
 

Ankete: