Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

 Sekretar: v.d. Ivan Terzić
 Adresa:     Ul. Vuka Karadžića br.16
 Telefon:    +382 20 / 625-724
                 +382 20 / 625-393
                 + 382 20/ 447-160
                 + 382 20/ 447-161
               

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) pripremu i sprovođenje propisa iz oblasti kontrole državne pomoći; sprovođenje propisa iz oblasti regionalnog razvoja; pripremu, realizaciju i kontrolu sprovođenja mjera iz programa stimulisanja preduzetništva i zapošljavanja; predlaganje mjera za otklanjanje biznis barijera u oblasti preduzetništva; praćenje sprovođenja politike zapošljavanja u Glavnom gradu; prikupljanje podataka za potrebe izrade lokalnih razvojnih planova;

2) sprovođenje propisa iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja; pripremu i realizaciju lokalnog programa podsticanja razvoja poljoprivrede i ruralnih područja; kontrolunamjenskog korišćenja kredita; rješavanje o privremenoj i trajnoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i vođenje evidencije; davanje mišljenja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada; izdavanje uvjerenja o poljoprivrednoj proizvodnji; učešće u realizaciji mjera državne agrarne politike; rješavanje o pravu na staračke naknade; evidenciju otkupa viška poljoprivrednih proizvoda; rješavanje o upisu u registar proizvođača grožđa, alkoholnih pića, maslina i vina i vođenje registara tih proizvođača; prikupljanje i automatsku obradu podatka o poljoprivrednom potencijalu; učešće u organizaciji sajmova - izložbi iz oblasti poljoprivrede; davanje mišljenja na zakone, druge propise i državne razvojne planove u ovoj oblasti;

3) pripremu i sprovođenje propisa o radnom vremenu subjekata koji obavljaju određene djelatnosti; kategorisanje i rekategorisanje ugostiteljskih objekata i vođenje registra; ovjeru knjige domaćih i stranih gostiju i popisa gostiju; ovjeru knjige žalbi za ugostiteljske i turističke objekte; vođenje evidencije turističkog prometa u objektima za pružanje smještaja i dostava podataka nadležnim organima; utvrđivanje ispunjenosti uslova za tehničku opremljenost poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnih objekata privremenog karaktera, pokretnih i plovnih objekata); izdavanje odobrenja i rješavanje o promjenama odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i njihovo evidentiranje; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga i usluga rent-a-cara i limo servisa; prijem i evidenciju prijava za obavljanje turističke djelatnosti koja uključuje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti; dostavu podataka nadležnom organu radi upisa u Centralni turistički registar; pripremu propisa o minimalno-tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga; prijem i evidenciju prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka; prijem i evidenciju prijava o obavljanju zanatske djelatnosti; rješavanje o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga rent a-cara i limo servisa, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu; davanje saglasnosti za upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu po prethodno pribavljenom mišljenju Komunalne policije;

4) pripremu lokalne strategije za mlade na osnovu prethodno utvrđenih stvarnih potreba mladih; pripremu godišnjeg plana ostvarivanja lokalne strategije za mlade; pripremu propisa o osnivanju lokalnog savjeta za mlade sa ciljem podsticanja i unapređenja razvoja omladinske politike, praćenja i evaluacije lokalne strategije za mlade i jačanja saradnje i unapređenja položaja mladih u Glavnom gradu; organizovanje posebne organizacione jedinice (Kancelarije za mlade) radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politike, lokalne strategije za mlade Glavnog grada i saradnje sa ostalim subjektima omladinske politike; saradnju sa nadležnim organom uprave Glavnog grada i nadležnim organima državne uprave radi obezbjeđivanja uslova (prostornih i drugih) za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara, neformalnih grupa, info centara i sl; stvaranje uslova za rad saveza u koje se udružuju omladinske organizacije na lokalnom nivou; istraživanje i redovno praćenje poteba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom; obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike i njihovo objavljivanje na internet stranici Glavnog grada i društvenim mrežama; pripremu izvještaja i informacija o realizaciji omladinske politike;

5) izradu i sprovođenje propisa i razvojnih planova u oblasti socijalne i dječje zaštite; rješavanje o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite starih i lica sa invaliditetom; rješavanje o stambenim potrebama lica u stanju socijalne potrebe, kontrolu namjenskog korišćenja stanova i pokretanje postupka za iseljenje; jednokratnu novčanu pomoć i pomoć u kući; staranje o ostvarivanju prava na odmor, rekreaciju, smještaj i ishranu djece, poklon-pakete za novorođenčad i druge oblike dječje zaštite; prevenciju i suzbijanje problema bolesti zavisnosti; rješavanje o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata i vođenje propisanih evidencija; preduzima mjere za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave;

6) pripremu propisa i drugih akata o utvrđivanju i tretmanu erozivnih područja;

7) davanje mišljenja na zakone i druge propise u oblastima za koje je obrazovan;

8) pripremu i sprovođenje akata o zaštiti potrošača;

9) vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacije obrazovanja;

10) vođenje upravnog postupka i izdavanje vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola;

11) vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

12) učešće u unapređenju uslova primarne zdravstvene zaštite; predlaganje članova organa
upravljanja zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u Glavnom gradu;

13) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje
nadležnosti i u Turističkoj organizaciji Glavnog grada; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, davanje mišljenja na izvještaje o radu i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima tih javnih službi;

14) pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnika i organe
uprave iz oblasti za koje je obrazovan i stručnih mišljenja i izjašnjenja u postupku za ocjenjivanje zakonitosti u ovim oblastima; pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

15) pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanje principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnju sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;

16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje taj Sekretarijat koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina i dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine; iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje organ koristi u ostvarivanju svojih funkcija; popis i vođenje evidencije poljoprivrednog zemljišta kojim raspolaže Glavni grad i proslijeđivanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;

17) proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi koju vode javne službe nad kojima vrši upravni nadzor i Turističke organizacije Glavnog grada (nepokretnih i pokretnih stvari nad kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Glavni grad, a koje javne službe koriste za obavljanje svojih funkcija i evidencije drugih objekata Glavnog grada čiju su nabavku ili izgradnju te javne službe ugovorile u skladu sa svojim osnivačkim aktima);

18) objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

19) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.