Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretarijat za razvoj preduzetništva

  • Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (Sl.list CG-opštinski propisi br 40/16), prestali su sa radom Sekretarijat za preduzetništvo i Sekretarijat za socijalno staranje, a formiran novi Sekretarijat- Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje. 
 
 Sekretar:  
 Adresa:     Ul. Vuka Karadžića br.41
 Telefon:    +382 20 / 625-724
                 +382 20 / 625-393
 E-mail:     preduzetnistvo@podgorica.me

 


Sekretarijat za razvoj preduzetništva vrši poslove uprave koji se odnose na:

• praćenje stanja i obradu podataka u oblasti privrede; pripremu, realizaciju i promovisanje lokalnog programa stimulisanja razvoja preduzetništva u skladu sa razvojnim planovima Glavnog grada; pružanje informacija postojećim i budućim preduzetnicima o svim temama važnim za otpočinjanje biznisa i njegov razvoj; pomoć u izradi biznis planova; vođenje evidencije o pruženoj stručnoj pomoći; kontrolu sprovođenja mjera u realizaciji lokalnog programa stimulisanja razvoja preduzetništva; predlaganje mjera za otklanjanje biznis barijera u oblasti preduzetništva; davanje mišljenja na zakone, druge propise i državne razvojne planove iz oblasti preduzetništva, odnosno privrede ;realizacija državnih mjera podsticaja razvoja turizma i sagledavanje potencijala u ovoj oblasti; kategorisanje i rekategorisanje ugostiteljskih objekata i vođenje registra; ovjeru knjige domaćih i stranih gostiju i popisa gostiju; ovjeru knjige žalbi za ugostiteljske i turističke objekte; vođenje evidencije turističkog prometa u objektima za pružanje smještaja i dostava podataka nadležnim organima;
• učestvuje u izradi i sprovođenju akata o zaštiti potrošača:
• Praćenje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada; vođenje upravnog postupka o ispunjenosti uslova i donošenje rješenja o privremenoj i trajnoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; davanje mišljenja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada; vršenje popisa i vođenje evidencije poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže Glavni grad i prosleđivanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine; izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o poljoprivrednoj proizvodnji; predlaganje i učestvovanje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaganje i praćenje realizacije Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima, učestvovanje u izradi biznis planova, utvrđivanje uslova za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vršenje kontrole namjenskog korišćenja kredita; učestvovanje u realizaciji mjera državne agrarne politike; vodjenje postupka za utvrdjivanje prava za staračke naknade; učestvovanje u realizaciji Programa za unapređenja stočarstva - licenciranje priplodnih grla; prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka koji se odnose na poljoprivredni potencijal na području Glavnog grada i ažuriranjem baze podataka prema Programu "Agro-IS" u neposrednoj saradnji sa CIS-om; učestvovanje u organizaciji sajmova - izložbi iz oblasti poljoprivrede; organizovanje stručnih predavanja vezanih za pojedine oblasti proizvodnje u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača; vođenje upravnog postupka i izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole; rješavanje o upisu u registar proizvođača grožđa i vina, alkoholnih pića, maslina i vođenje registara tih proizvođača; vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o vodama, Zakona o finansiranju upravljanja vodama i propisa donijetih na osnovu ovih zakona; iniciranje i pripremu propisa o utvrđivanju erozionih područja na teritoriji Glavnog grada; iniciranje i pripremu Opšteg i Oprativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad; davanje stručnih mišljenja o predlozima zakona i drugih propisa koji se odnose na oblast poljoprivrede; vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o vinu i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona; učestvovanje u radu stručnih komisija za eksproprijaciju i procjenu šteta od elementarnih nepogoda; učestvovanje u realizaciji programa iz Strateškog plana razvoja Glavnog grada u dijelu koji se odnosi na oblasti koje prati Sekretarijat.
• upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u Turističkoj organizaciji Podgorice, i AD "Plodovi Crne Gore"; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i davanje mišljenja na izvještaje o radu tih javnih službi, informativne i druge materijale i predlaganje mjera;
• Vođenje upravnog postupka i rješavanje prvostepenih upravnih predmeta po zahtjevima privrednih društava i preduzetnika i u tom smislu utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnim objekatima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti i izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti shodno propisima; donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga shodno propisima; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga rent-a-cara i limo servisa; davanje saglasnosti za upotrebu elektroakustičkih i akustičkih uređaja u ugostiteljskom objektu po prethodno pribavljenom mišljenju Komunalne policije; prijem i vođenje evidencije prijava za obavljanje turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti; pripremu propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane; pripremu propisa o minimalno-tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga; prijem prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih; prijem prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavljanje nadležnim subjektima; donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija; izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog shodno propisu o radnom vremenu; vršenje elektronske obrade podataka izdatih odobrenja za obavljanje djelatnosti; popunjavanje i dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma obrazaca sa konačnim rješenjima o obavljanju ugostiteljske djelatnosti i rješenjima o promjeni podataka za potrebe upisa u CTR; obradu podataka po primljenim prijavama iz oblasti trgovine, zanatstva i ugostiteljstva.
• Obezbjeđivanje učešća građana u vršenju javnih poslova i omogućavanje ostvarivanja principa transparentnosti objavljivanja propisanih akata na web sajtu Glavnog grada iz nadležnosti Sekretarijata; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave i godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz nadležnosti Sekretarijata; vođenje postupka po zahtjevu za slobodan pristup informacijama i druge poslove iz nadležnosti Sekretarijata.