Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Služba menadžera

VD menadžer:     Dragutin Drago Đeković
                          magistar diplomatije 

Adresa:   Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon:  +382 20 665-077
               +382 20665-042
E-mail:    sluzbamenadzera@pggrad.co.me

Služba menadžera vrši stručne i druge poslove za menadžera, koji se odnose na:

  • izradu razvojnih programa Glavnog grada i predlaganje projekata u skladu sa utvrđenim razvojnim programima i staranje o njihovoj realizaciji;
  • ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima uprave i javnim službama Glavnog grada, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima, radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Glavni grad; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;
  • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i menadžera.