Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Služba za zajedničke poslove

Jovan Đurišić Direktor:  Jovan Đurišić, dip. sociolog

 Adresa:   Ul. Njegoševa br. 20
 Telefon:   +382 20 482-022
 Faks:       +382 20 482-090
 E-mail:    jovan.djurisic@podgorica.me ;zajednicki.poslovi@podgorica.me
Služba za zajedničke poslove vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine, Gradonačelnika, Glavnog administratora, organa uprave, koji se odnose na:
  • kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);
  • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.) i drugi poslovi u vezi sa navedenim;
  • poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice; poslove osiguranja službenika i imovine Glavnog grada;
  • poslove javnih nabavki u skladu sa zakonom;
  • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Glavnog grada i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove; poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Glavnog grada; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; sprovodi Uputstvo o postupanju organa lokalne uprave sa građanima; priprema informativne i druge stručne materijale u vezi poslova iz djelokruga Službe;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
  • vrši i druge poslove koji joj se odrede u djelokrug.