Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Uprava lokalnih javnih prihoda

 Direktor :  Borivoje Marić
                 dipl.ecc.

 Adresa:    Ul. Vuka Karadžića br.16
 Telefon:   020/ 447-100  
 Faks:       020/ 447-102 
 E-mail:     uljp@pggrad.co.me


Poslovi uprave:

Poslovi Uprave propisani su čl.16 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada Podgorice („Sl. List CG“ – opštinski propisi br.38/10 i 8/11):

 • utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda ( poreza, prireza, taksi i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, boravišne takse, lokalne komunalne takse, članskog doprinosa u skladu sa propisima iz oblasti turizma i naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada;
 • donošenje rješenja o utvrđivanju poreskih obaveza po osnovu odgovarajućih lokalnih prihoda;
 • praćenje stanja naplate lokalnih javnih prihoda;
 • donošenje zaključaka o prinudnoj naplati neplaćenih lokalnih javnih prihoda utvrđenih odgovarajućim poreskim rješenjima;
 • preduzimanje mjera prinudne naplate propisane Zakonom o poreskoj administraciji (naplata iz novčanih sredstava poreskog obveznika, naplata iz imovine obveznika plenidbom i prodajom pokretne i nepokretne imovine, stavljanje hipoteke i zaloge, predlaganje izdavanja privremene mjere zabrane raspolaganjem imovinom i dr. mjere);
 • donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;
 • vođenje registra poreskih obveznika;
 • pripremanje periodičnih izvještaji o naplati lokalnih javnih prihoda;
 • i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog grada u ovoj oblasti.

  
Pojedinačna akta uprave:

Vrste pojedinačnih akata kojima se pokreće, ili završava poreski postupak pred ovom Upravom:

 • rješenje o  utvrđivanju odgovarajuće poreske obaveze
 • zaključak o prinudnoj naplati
 • rješenje o preusmjeravanju pogrešno ili više naplaćeno poreske obaveze
 • rješenje inspektora o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti
 • zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i 
 • uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije.